VODA

 


Voda, najuniverzálnejšie rozpúšťadlo a nosič informácií,
má mnoho tvárí a ešte viac podôb. Vyznáme sa v nich?


Podľa pôvodu  delíme vodu na
zrážkovú
povrchovú
podzemnú
Podľa  využitia rozlišujeme vodu
pitnú
úžitkovú
odpadovú

 

Presné označenie jednotlivých druhov vôd sa upravuje zákonom o potravinách

 

Zrážková voda má kvapalnú  a tuhú formu (sneh, ľadovce).Prechodom cez atmosféru pohlcuje kvapalné, plynné a tuhé súčasti vzduchu. V priemyselne aktívnych oblastiach nadobúda charakter slabej kyseliny.

 

Väčšina podzemnej vody pochádza z povrchu, kde voda vsakuje do zeme cez póry  alebo cez pukliny, trhliny a skalné dutiny hornín. Z povrchovej a zrážkovej vody sa stáva voda pramenitá. Iba menšia časť podzemnej vody má pôvod z vnútra Zeme. Pri prenikaní rozličnými vrstvami Zeme sa mení zloženie podzemnej vody. Obohacuje sa o minerálne látky a súčasne sa filtruje pretekaním cez piesok a štrk           

                  

Minerálna voda je mineralizovaná podzemná voda, prechodom cez horniny získala fyzikálne charakteristiky a chemické zloženie zásadne odlišné od ostatných vôd v tom istom geologickom regióne. Obsahuje minerály alebo iné rozpustené zložky, ktoré zvýrazňujú jej chuť alebo jej liečebné účinky. Voda sa za minerálku považuje keď je aspoň jeden gram minerálnych látok v jednom litre vody (minimálne 1000 mg/l). 

 Podľa obsahu rozpustených tuhých látok sa minerálne vody delia na:

  • Slabo mineralizované – do 1000 mg/l
  • Stredne mineralizované 1000 – 5000 mg/l
  • Silne mineralizované 5000 – 15000 mg/l
  • Soľanky – nad 15000 mg/l

Podľa obsahu plynov:

  • Uhličité – nad 1000 mg/l CO2
  • Sírnaté – nad 1 mg/l H2S

Minerálna voda je darom prírody, ktorý na zemský povrch vyviera buď prirodzene, takpovediac sám od seba, alebo mu človek vybudoval cestu na povrch. Kým sa z vody vyvierajúcej z prameňa stane voda minerálna, zodpovedné úrady sledujú zdroj minimálne tri roky a skúmajú, či si stále zachováva svoje zloženie, výživové vlastnosti, fyziologické účinky a pôvodnú čistotu. Keď sa zdroj uzná ako minerálna voda, plní sa do fliaš ako potravina. Voda pritom nesmie byť nijako chemicky upravovaná (okrem oddelenia nestálych zložiek (najmä zlúčenín železa a síry) a dezinfikovaná. Oblasť, v ktorej vyviera, je vyhlásená za chránené pásmo.


Liečivá voda
 je minerálna voda s unikátnym zložením, ktoré pomáha liečiť niektoré choroby alebo im predchádzať. Od iných podzemných vôd sa líši tým, že v litri liečivej vody je viac ako 1000 miligramov rozpustených tuhých látok, prípadne viac ako 1000 miligramov rozpustených plynných látok oxidu uhličitého. Kým sa zdroj uzná za liečivý, sleduje sa jeho stálosť a vlastnosti minimálne päť rokov. Tieto vody majú veľkú moc, fakt dokážu liečiť, no v tom je zároveň ich nebezpečenstvo. Chorí ľudia, starší ľudia a deti by ich mali piť iba po konzultácii s lekárom.


Pramenitá voda
 (niekedy označovaná aj ako stolová) tiež vyviera na zemský povrch z hlbín Zeme. Kým sa povolí jej plnenie do fliaš a predaj, zdroj nejaký čas sledujú zodpovedné orgány. Pramenitá voda nemôže byť chemicky dezinfikovaná a okrem odstránenia nestabilných zložiek musí byť do fliaš plnená taká, aká vyviera. Zvyčajne má nízky obsah minerálnych a stopových prvkov, preto je vhodná aj na každodennú, dlhodobú konzumáciu. (Príklady: Zlatá Studňa, Toma Natura, Rajec)

 

Dojčenská voda je pramenitá, slabo mineralizovaná voda, ktorá nesmie byť dezinfikované žiadnymi chemickými prostriedkami, upravená môže byť len výnimočne UV žiarením. (Príklady: Drobček, Lucka)

Dojčenecká voda je
mikrobiologicky bezchybná
podzemná voda, ktorá spĺňa prísnejšie požiadavky na obsahcelkového množstva minerálov (celkové rozpustené látky do 365 mg/l, nízky obsah sodíka do 2,2 mg/l - 0,002%, obsahuje vápnik a horčík)

nemá obsahovať  CO2, nie je nutné ho odstraňovať varom
nesmie obsahovať neprípustné množstvo niektorých látok (napríklad dusičnanov, dusitnaov a fluoridov),
V zažívacom trakte človeka sa môžu dusičnany premeniť na toxické dusitany, ktoré sa viažu na hemoglobín, vytesnia z neho  kyslíka premenia ho na methemoglobín, ktorý nie je schopný kyslík na seba viazať a prepravovať do všetkých buniek organizmu.

Pálčivá otázka PET fliaš
Pre každého výrobcu je získanie možnosti užívania názvu dojčenská voda vysoko prestížne. Ak sú všetky požiadavky splnené, prichádza dojčenská voda na trh – väčšinou v plastovej PET fľaši (polyethylentereftalát, pri jeho výrobe  sa okrem iného užívajú zmäkčovadla a iné aditíva, napr. ftaláty alebo acetaldehyd)

Sklo je bezpečnejšie
Ekologické myslenie sa rozširuje natoľko, že ľudia vyhľadávajú kvalitné potraviny a nápoje, do ktorých neprenikli chemikálie a polutanty – vracajú sa k už osvedčeným, tradičným materiálom, akým je sklo. pretože v ňom nie sú žiadne látky, ktorý by sa rozpúšťali do vody. Z ekologického hľadiska je recyklovateľné z 90%.

 

Balená pitná voda je voda pochádzajúca z podzemného prameňa, ale môže to byť aj povrchová voda. Musí byť zdravotne nezávadná, je upravovaná, zdroj sledujú zodpovedné úrady a na rozdiel od vody z vodovodu nesmie byť upravovaná prípravkami na báze chlóru. Stolová voda nemôže byť sýtená oxidom uhličitým.

  

Voda z vodovodu
Upravená podzemná alebo povrchová voda, ktorá spĺňa požiadavky zdravotnej bezchybnosti, a preto  môže byť využitá na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Je chlórovaná a  určená na pitie, varenie,  prípravu potravín alebo na iné domáce účely.

 

Voda je živúci Život

Masaru Emoto sa narodil v Jokohame v júli 1943. Je absolventom Univerzity v Yokohame oddelenia humanitných a prírodných vied so zameraním na medzinárodné vzťahy. V roku 1986 založil VSH Corporation v Tokiu. V októbri 1992 získal od Open International University certifikát doktora alternatívnej medicíny. V USA sa následne začal zaoberať konceptom mikro klastra vody a technológiou magnetickej rezonancie.Tak začal objavovať tajomstvá vody.

Pán Emoto zozbieral vzorky vody z celého sveta, pomaly ich zamrazil a potom ich fotografoval pomocou mikroskopu s tmavým poľom. Pretože každý vodný kryštál je jedinečný, bolo zhotovených približne 90 fotografií z rovnakého vodného zdroja, a vybraná bola fotografia kryštálu vody, ktorý reprezentoval väčšinu.

Horský prameň, Japonsko
Mt Cook Glacier, Nový Zéland

Fontána v Lourdes, Francúzsko
Znečistená voda

Emoto sa rozhodol zistiť, ako sa myšlienky, slová, modlitba a hudba podieľajú na formovaní kryštálov destilovanej vody.

Papier s napísanými slovami bol cez noc nalepený na sklenenú fľašu.
Niektoré fľaše s vodou boli vystavené 
účinkom tónov klasickej a aj modernej hudby. Pozrite sa na výsledok: 

‘Ďakujeme’ 
‘Je mi z teba zle, zabijem ťa’

‘Láska a porozumenie’

Táto fotografia sa podobá fotografii kryštálikov zo znečistenej vody alebo vody,
ktorá bola vystavená vplyvu “modernej” hudby. Zdá sa však, že pôsobenie
myšlienok s dobrým úmyslom  a prípadne aj spojených s modlitbou,
navracajú vode krásnu štruktúru.

emoto10Beethovenovo Pastorale

emoto11Bachovo “Vzduch pro strunu G

emoto12Tibetská Sutra

emoto14Heavy-metalová hudba

 

Čo to všetko znamená?
NÁŠ ZÁMER, NAŠE SLOVÁ A MYŠLIENKY,AKO AJ TÓNY HUDBY,
ROZVIBRUJÚ MOLEKULY VODY 

A MAJÚ SILNÝ POZITÍVNY ALEBO DEŠTRUKTÍVNY ÚĆINOK NA
MOLEKULÁRNU ŠtruktÚRU VODY. 

Náš zámer, slová, myšlienky a tóny hudby majú silný pozitívny
alebo deštruktívny účinok na molekulárnu štruktúru vody.

Pretože telo človeka obsahuje množstvo vody (65-90% podľa veku),
v konečnom dôsledku to znamená,že to,
čo si myslíme, čo hovoríme a čo konáme, to vytvára našu hmotnú realitu.

Vzhľadom k tomu, že 70% povrchu planéty pokrýva voda, tieto experimenty
majú ďalekosiahle dôsledky pre životné prostredie
Mohlo by to znamenať, že by sme mohli myšlienkami očistiť znečistené (prostredie)?
Mohlo by to znamenať, že by sme mohli vhodnými myšlienkami, citmy, zvukmi opraviť
naše poškodené tkanivá? Sme sami svojimi myšlienkami a postojmi zodpovední za
naše choroby? vojny? hlad? agresivitu? ľahostajnosť? nelásku? nepokoru? neúctu k Bytiu?

MOHLO BY BYŤ POSOLSTVOM VODY: 
KRÁSNA ZMENA SVETA, 
ZMENAMI NAŠICH VLASTNÝCH MYŠLIENOK, EMÓCIÍ  A POSTOJOV?
KEĎ TO KAŽDÝ Z NÁS CHCE,
MôŽEME SI POMôCŤ TÝM, ŽE ZAČNEME U SEBA
A NEBUDEME HĽADIEŤ NA TO,
ČI TO ROBÍ NIEKTO INÝ?

 

Približný obsah vody v tele človeka  od detstva po starobu

novorodenec 90%
dospelý človek 75%
starý človek  50% 

 

Najviac vody sa nachádza v krvi (83%),
menej vody obsahujú svaly a mozog (asi 75%)
a najmenej  vody je v kostiach (22%).

 

Ak pripustíme možnosť ovplyvniť vodu myšlienkou, tak potom je určite vhodné pôsobiť aj na vodu v nás a rozprávať jej o láske, kráse, súcite, pokore, porozumení, harmónii,  o množstve krásnych vecí, emócií a postojov, ktoré vytvárajú cez informáciu vo vode naše zdravie.

 

 

http://www.svssr.sk/legislativa/kodex_03_25_01.asp

Všeobecné ukazovatele kvality stolovej vody a dojčenskej vody

A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele 

Č.

Ukazovatele

Jednotka

Stolová voda
Požiadavka

Dojčenská voda
Požiadavka

NMH

MH

NMH

MH

1.

Termotolerantné koliformné baktérie KTJ/250 ml

0

0

2.

Koliformné baktérie KTJ/250 ml

0

0

3.

Fekálne streptokoky KTJ/250 ml

0

0

4.

Pseudomonas aeruginosaX) KTJ/250 ml

0

0

5.

Mezofilné baktérieK) KTJ/ml

10

0

20

5

6.

Psychrofilné baktérieK) KTJ/ml

50

0

200

20

7.

Živé organizmy – mikrobiologický obraz jedince/ml

0

0

8.

Mŕtve organizmy jedince/ml

20

0

9.

Abiosestón % pokrytia zorného poľa

10

3

10.

Fe-, Mn- baktérie % pokrytia zorného poľa

10

3

11.

H2S – baktérie jedince/ml

0

0

12.

Mikromycéty jedince/ml

30

0

K)

prvá hodnota je požiadavka na výrobok do 12 hodín po naplnení a uskladnení pri teplote 4 °C ± 1 °C. Hodnota na ďalšom riadku je požiadavka na výrobok na konci lehoty najneskoršej spotreby.

X)

špecifický indikátorový mikroorganizmus, ktorý sa kontroluje u dojčenských vôd a v prípade, že je stolová voda povolená aj na prípravu dojčenskej stravy

B. Fyzikálne a chemické ukazovatele 

a) anorganické

Č.

Ukazovateľ

Symbol

Jednotka

Požiadavky
NMH

1.

Antimón

Sb

mg/l

    0,005

2.

Arzén

As

mg/l

    0,005g)

3.

Dusičnany

NO¯3

mg/l

  10,0

4.

Fluoridy

mg/l

    1,0

5.

Chróm

Cr

mg/l

    0,005

6.

Kadmium

Cd

mg/l

    0,0025gt)

7.

Kyanidy

CN¯

mg/l

    0,005gt)

8.

Olovo

Pb

mg/l

    0,005

9.

Ortuť

Hg

mg/l

    0,0005gt)

 

b) zmyslovo postihnuteľné

Č.

Ukazovateľ

Symbol

Jednotka

Požiadavka

NMH

iná

1.

Farba

20f)

2.

Hliník

Al

mg/l

0,05

3.

Huminové látky

Hl

mg/l

1,2g)

4.

Chloridy

Cl¯

mg/l

50,0f)

5.

Chuť

Stupeň

1

6.

Mangán

Mn

mg/l

0,1f)

7.

Meď

Cu

mg/l

0,1f)

8.

Pach

Stupeň

1

9.

Reakcia vody

pH

6-8

10.

Rozpustné látky

Rl

mg/l

1000f)

250d)

500

11.

Sírany

SO42−

mg/l

100,0f)

12.

Sulfán voľný

H2S

mg/l

0,01

13.

Tenzidy aniónové

PAL-A

mg/l

0,1g)

14.

Vápnik a horčík

Ca+Mg

mmol/l

0,9-5,0b)

15.

Zákal

ZF

2

16.

Zinok

Zn

mg/l

3,0

17.

Železo

Fe

mg/l

0,3

neprípustné vypadávanie zrazeniny FeO3+

18.

Sodík

Na

mg/l

100

c) ostatné

Č.

Ukazovateľ

Symbol

Jednotka

Požiadavka

MH

iná

1.

Amónne ióny

NH4+

mg/l

0,25

2.

Dusitany

NO2¯

mg/l

0,1

0,01c)

3.

Chemická spotreba kyslíka
manganistanom

CHSK-Mn

mg/l

3,0f)

2c)

4.

Chlór organicky viazaný

OCl

mg/l

nedokázateľný

5.

Chloroform

CHCl3

mg/l

0,01g)

6.

Kyselinou neutralizovateľná
kapacita do pH 4,5

KNK – 4,5

mmol/l

najmenej 0,8b)

7.

Horčík

Mg

mg/l

30,0

8.

Nepolárne extrahovateľné látky

NEL

mg/l

0,01gt)

9.

Vápnik

Ca

mg/l

najmenej 20b)

10.

Vodivosť

γ

mS/m

100a)

 

Tabuľka 2 - Ukazovatele špeciálneho rozboru stolovej vody a dojčenskej vody
A. Anorganické 

Č.

Ukazovateľ

Symbol

Jednotka

Požiadavka
NMH

1.

Bárium

Ba

mg/l

       0,5

2.

Berýlium

Be

μg/l

   100,0

3.

Nikel

Ni

mg/l

       0,01g)

4.

Selén

Se

mg/l

       0,005

5.

Striebro

Ag

mg/l

       0,01

B. Organické 

Č.

Ukazovateľ

Symbol

Jednotka

Požiadavka

MH

iná

7.

Benzén

Bz

μg/l

0,5e) g)

8.

PAU

μg/l

0,01

9.

p,p-dichlórdifeniltrichlóretán

DDT

μg/l

0,5g)

10.

Dichlórbenzény

DCB

ng/l

150g)

11.

1,2-dichlóretán

μg/l

5e) g)

12.

1,1-dichlóretán

DCE

ng/l

150e) g)

13.

Dichlórfenoly

DCP

ng/l

Bez pachu po DCP

14.

Chlórbenzén

μg/l

2,5g)

15.

Chlóretén (vinylchlorid)

μg/l

0,5e) g)

16.

Pesticídy

μg/l

0,1

17.

Pentachlórfenol

μg/l

5g)

18.

Polychlórbifenyly

PCB

ng/l

25b)

19.

Tetrachlórmetán

CCl4

μg/l

1,0e) g)

20.

1,1,2,2-tetrachlóretén

PCE

μg/l

5e) g)

21.

1,1,2-trichlóretén

TCE

μg/l

15e) g)

22.

2,4,5- trichlórfenol

TCP

μg/l

1g)

bez pachu po TCP

23.

2,4,6- trichlórfenol

TCP

μg/l

6e) g)
bez pachu po TCP

 

Poznámka: Ukazovatele organického znečistenia nesmú byť prítomné v zistiteľných koncentráciách.
Pesticídy = insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, algicídy.
Limit sa vzťahuje na každý stanovený pesticíd osobitne

 

Tabuľka 3 - Mikrobiologické a biologické ukazovatele minerálnej vody

Č.

Ukazovateľ

Jednotka

Požiadavka

MH

iná

1.

Termotolerantné koliformné baktérie

KTJ/250ml

0

2.

Koliformné baktérie

KTJ/250ml

0

3.

Fekálne streptokoky

KTJ/250ml

0

4.

Mezofilné baktérie

KTJ/ml

20

5.

Psychrofilné baktérie

KTJ/ml

200

6.

Pseudomonas aeruginosa

KTJ/250ml

0

7.

Sulfity redukujúce črevné sporulujúce anaeróbne baktérie

KTJ/50ml

0

8.

Živé mikroorganizmy

jedince/ml

0

9.

Mŕtve organizmy

jedince/ml

50

10.

Mikromycéty

jedince/ml

30

 

Tabuľka 4 - Fyzikálne a chemické ukazovatele minerálnej vody
A. Anorganické látky

Č.

Ukazovateľ

Symbol

Jednotka

Požiadavka
NMH

1.

Antimón

Sb

mg/l

       0,005

2.

Arzén

As

mg/l

       0,05 As3+

3.

Bárium

Ba

mg/l

       1,0

4.

Berýlium

Be

mg/l

       0,005

5.

Bór

B

mg/l

     30,0

6.

Dusitany

NO

mg/l

       0,1

7.

Dusičňany

NO

mg/l

     50,0

8.

Fluoridy

mg/l

       4,0

9.

Chróm

Cr

mg/l

       0,05

10.

Kadmium

Cd

mg/l

       0,003

11.

Kyanidy

CN¯

mg/l

       0,03

12.

Nikel

Ni

mg/l

       0,02

13.

Olovo

Pb

mg/l

       0,01

14.

Ortuť

Hg

mg/l

       0,001

15.

Selén

Se

mg/l

       0,05

B. Organické látky1) 

Č.

Ukazovateľ

Symbol

Jednotka

Požiadavka

MHRR

NMH

MH

1.

Benzén

Bz

mg/l

       0,001

2.

Benzo(a)pyrén

BZP

ng/l

     10

3.

Dichlórbenzény

DCB

ng/l

   300

4.

1,2-dichlóretán

mg/l

       0,003

5.

1,1-dichlóretén

DCE

ng/l

   300

6.

Dichlórfenoly

DCP

mg/l

       0,002

7.

Chlórbenzén

mg/l

       0,003

8.

Chlóretén (vinylchlorid)

μg/l

       0,5

9.

Polychlórované bifenyly

PCB

ng/l

     50

10.

Tetrachlórmetán

CCl4

mg/l

       0,003

11.

Tetrachlóretény

PCE

mg/l

       0,01

12.

Trichlóretény

TCE

mg/l

       0,03

13.

Látky extrahovateľné nepolárne

NEL

mg/l

       0,05

14.

Pesticídne látky

μg/l

       0,052)

15.

Tenzidy aniónové

PAL – A

mg/l

      0,2

 

1)

limitné hodnoty ostatných zdraviu škodlivých organických látok určí ministerstvo zdravotníctva.

2)

Indikačná hodnota: pri jej prekročení treba vykonať analýzy na špecifické látky, ktorých limitné hodnoty určí orgán na ochranu zdravia.

 

Poznámka: ukazovatele zdraviu škodlivých organických látok nesmú byť prítomné v koncentráciách vyšších, ako je hranica detekcie.

C. Ostatné 

Č.

Ukazovateľ

Symbol

Jednotka

Požiadavka
MH

1.

Hliník

Al

mg/l

0,4

2.

Horčík

Mg

mg/l

200,0

3.

Mangán

Mn

mg/l

2,0

4.

Meď

Cu

mg/l

2,0

5.

Sodík1)

Na

mg/l

800,0

6.

Vápnik

Ca

mg/l

najmenej 20,0b)

7.

Zinok

Zn

mg/l

5,0

8.

Železo

Fe

mg/l

10,0

9.

Chloridy

Cl¯

mg/l

500,0

10.

Jód

J

mg/l

15,0

11.

Reakcia vody

pH

4,0 až 8,0

12.

Rozpustné látky

Rl

mg/l

5 000,0

13.

Sírany

SO42-

mg/l

1 400,0

1)

Pri obsahu nad 200 mg/l musí byť zvýšený obsah u prírodných minerálnych vôd stolových zreteľne vyznačený na etikete.

Legenda k tabuľkám 1 až 4 :

1. MH - medzná hodnota
NMH - najvyššia medzná hodnota
MHRR - medzná hodnota referenčného rizika
KTJ - kolónie tvoriaca jednotka

 

2. ukazovateľ a) až h) v tabuľke č.1 až 3 v stĺpcoch u hodnôt:
a) indikačná hodnota
b) odporúčaná hodnota
c) optimálne (trvalo) pod uvedenou hodnotou
d) optimálne v rozmedzí uvedených hodnôt
e) medná hodnota referenčného rizika
f) najvyššia hodnota u ktorej sa nepripúšťa tolerancia
g) optimálne (trvale) pod hranicu detekcie
gt) uvádza sa výhradne s určením metodiky postupu skúšania

 

 

 

Print Friendly